Witaj w serwisie Tanatopraktor.pl. Nie posiadasz jeszcze konta? Załóż je!
 • Logowanie:

Formalności przed pogrzebem

Jeżeli zgon nastąpił w domu

 • Należy powiadomić lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe

 • Lekarz po stwierdzeniu zgonu wystawi kartę zgonu

 • Karta zgonu jest dokumentem niezbędnym przy załatwianiu spraw organizacyjnych pogrzebu

 • Z kartą zgonu, dowodem osobistym zmarłego oraz naszym dokumentem tożsamości, udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon

 • Z kartą i aktem zgonu udajemy się do parafii w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu
Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu

 • Lekarz prowadzący po stwierdzeniu zgonu wystawi kartę zgonu lub informacyjna

 • Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu mogą być poddane sekcji w przypadkach, gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala, gdy brak kompletnej wiedzy o przyczynie zgonu, na wniosek Prokuratury

 • Zwłoki osoby zmarłej przewożone są do chłodni (nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od czasu zgonu wskazanego w dokumentacji medycznej) i tam przechowywane

 • Pracownik Zakładu Anatomopatologii zwłoki osoby zmarłej nieodpłatnie myje, ubiera, przygotowuje do odbioru i wydaje osobie uprawnionej do ich pochowania

 • Należy pamiętać o ustaleniu jaki zakład pogrzebowy będzie odbierał zwłoki ze szpitala oraz organizował ceremonię pogrzebową - Pamiętajmy ! To my decydujemy jaki zakład pogrzebowy wybieramy

 • Karta zgonu jest dokumentem niezbędnym przy załatwianiu spraw organizacyjnych pogrzebu

 • Z kartą zgonu, dowodem osobistym zmarłego oraz naszym dokumentem tożsamości, udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon

 • Z kartą i aktem zgonu udajemy się do parafii w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu • W zakładzie pogrzebowym ustalimy

  • Termin pogrzebu lub kremacji - zasadą jest, że zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu. Najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu zwłoki powinny być usunięte z mieszkania celem pochowania lub w razie odroczenia terminu pochowania - złożone w domu przedpogrzebowym lub kostnicy do czasu pochowania.  • Jeżeli zgon był wynikiem wypadku lub przestępstwa

   • Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz lub prokurator po stwierdzeniu zgonu może zadecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej w celu wykonania sekcji zwłok

   • Jeżeli zapadła decyzja o przetransportowaniu osoby zmarłej do zakładu medycyny sądowej, czynność tą wykonuje firma, która posiada podpisaną umowę z Prokuraturą. Informację na temat tego zakładu przekaże Prokurator lub Policja

   • Należy udać się do Prokuratury aby otrzymać pozwolenie na odebranie zwłok oraz na zorganizowanie pochówku (niezbędne do otrzymania aktu zgonu w USC)   • Kiedy przeprowadzanie sekcji zwłok ma charakter obligatoryjny, fakultatywny lub jest wyłączone - sprzeciwu pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokonuje się sekcji?

    • Zakłada się domniemaną zgodę na sekcję zwłok, dotąd dopóki nie zostanie ustalone, że pacjent zgłosił sprzeciw. Sprzeciw ten może być wyrażony w dowolny sposób, a więc pisemnie lub ustnie, ważne jest, aby został złożony za życia pacjenta
    Kiedy pomimo złożonego sprzeciwu, wykonuje się sekcję zwłok?

    • Gdy nie można jednoznacznie stwierdzić przyczyny zgonu

    • W sytuacji, gdy zachodzą przesłanki z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach

    • W przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
    Lekarz powinien dokonać sekcji zwłok również w przypadku, gdy zgon osoby nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia jej do szpitala, jednak tutaj także stosuje się przepisy o zakazie sekcji, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził sprzeciw lub uczynił to za życia sam zmarły.   Fakultatywnie można przeprowadzić sekcję zwłok zawsze, poza przypadkami, w których dana osoba wyraziła sprzeciw. W takim wypadku podjęcie decyzji przez lekarza o nieprzeprowadzaniu sekcji powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej.  Kto decyduje o przeprowadzeniu sekcji?

   Sekcja zarządzana jest przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej, a jeżeli kierownik ZOZ-u nie jest lekarzem, to zarządzenie o przeprowadzeniu sekcji zwłok wydaje upoważniony przez niego lekarz, na wniosek właściwego ordynatora lub w razie potrzeby po zasięgnięciu jego opinii. Jeżeli lekarz ma podejrzenie, że przyczyną zgonu było popełnienie przestępstwa, wtedy decyzję o sekcji podejmuje prokurator, którego niezwłocznie należy powiadomić. Taka decyzja prokuratora o przeprowadzeniu sekcji wyłącza możliwość przeprowadzenia sekcji z zarządzenia kierownika ZOZ-u.  Zasiłek pogrzebowy

   Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł  W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.  Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS   Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.    Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są

    • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

    • Skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe

    • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem

    • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą

    • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci

    • Zaświadczenie z miejsca pracy (jeśli osoba zmarła pracowała)
    ZUS Z-12 - Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego    Kremacja zwłok

     Kremowanie zmarłych jest jednym z najstarszych zwyczajów pogrzebowych w Europie. Według badań CBOS około 40% Polaków akceptuję spopielanie ciała przed pogrzebem. Ciało kremowane jest w trumnie w temperaturze około 1200 st. Celsiusza, w procesie trwającym ok 90 minut. Urna z popiołami osoby kremowanej przekazywana jest rodzinie lub organizatorowi pogrzebu wraz z protokołem kremacji.      Zwłoki w trumnie należy umieszczać tylko w ubraniu, pozbawionych przedmiotów zawierających akumulatory lub baterię (rozruszniki serca), zabawek, materiałów plastikowych, dużych przedmiotów papierowych (książki), butelki szklane z płynną zawartością oraz innych metalowych przedmiotów. Rodzina lub organizator pogrzebu zobowiązany jest do dostarczenia URNY o pojemności 3,5-5 litra (o wysokości około 30 cm i średnicy 20 cm) na popioły powstałe podczas spopielania zwłok, oznaczonym w sposób trwały imieniem i nazwiskiem oraz datą śmierci osoby kremowanej. Urny mogą być pochowane w każdego rodzaju grobie tradycyjnym, w grobie urnowym (ziemnym lub murowanym), w kolumbariach (ściennych niszach urnowych).
     Ekshumacja zwłok

      Otwarcie grobu i wydobycie szczątków ludzkich w celu przeniesienia i pochowania w innym miejscu lub w celu dokonania oględzin sądowych, lekarskich.

       Wyróżnia się tzw. ekshumację prywatną (na umotywowaną prośbę członków rodziny) oraz sanitarną (w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel).      Ekshumacja jest dopuszczalna

       w okresie od 16 października do 15 kwietnia i przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. Jest to podyktowane m.in. względami sanitarnymi oraz społeczno religijnymi. Przepisy nie określają dokładnych godzin przeprowadzania tej czynności procesowej, niemniej jest jasne, że ekshumacji nie powinno wykonywać np. w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych czy wieczornych.      Należy pamiętać, że ekshumacja jest w doktrynie prawa karnego określana mianem tzw. czynności niepowtarzalnej - przy wyjęciu zwłok z grobu mogą być obecni również członkowie rodziny zmarłego, chyba, że czynność ta, ze zrozumiałych względów budzi odrzucenie z przyczyn sanitarnych lub społeczno religijnych.
     Ujawnienie nowych okoliczności śmierci, czyli kiedy prokurator może zarządzić ekshumację?

      Prokurator może zarządzić ekshumację, gdy w jego ocenie zwłoki trzeba poddać oględzinom lub przeprowadzić ich sekcję ze względu na ujawnienie nowych okoliczności śmierci. Nie jest w tym przypadku wymagana zgoda (ewentualnie brak sprzeciwu) innych osób, np. krewnych zmarłego. Otwarcie zwłok, czyli ich sekcja, może być spowodowane podejrzeniem, że śmierć została spowodowana w sposób przestępczy.
     GIS - Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji
    Miejsce pochówku na cmentarzu

     Grób, czyli nisza wykopana w ziemi, wykuta w skale lub fragment groty (katakumby). Wyróżniamy następujące rodzaje grobów:
    • ziemne pojedyncze - grób do którego chowa się trumnę ze zwłokami lub szczątkami i zasypuje ziemią

    • ziemne rodzinne (dwumiejscowe) - grób służący do pochowania więcej niż jednej trumny, ze zwłokami lub szczątkami

    • murowane pojedyncze - grób do którego, chowa się trumnę ze zwłokami lub szczątkami

    • murowane rodzinne (dwumiejscowe) - grób służący do pochowania więcej niż jednej trumny, ze zwłokami lub szczątkami

    • grobowce rodzinne - niewielkie budowle mogące pomieścić trumny w części nadziemnej i podziemnej

    • Urnowe ziemne pojedyncze - grób do którego, chowa się urnę z prochami i zasypuje ziemią

    • Urnowe ziemne rodzinne (dwumiejscowe) - grób służący do pochowania więcej niż jednej urny z prochami

    • Urnowe murowane pojedyncze - grób do którego, chowa się urnę z prochami

    • Urnowe murowane rodzinne (dwumiejscowe) - grób służący do pochowania więcej niż jednej urny z prochami

    • katakumby, czyli pomieszczenie podziemne posiadające nisze, przeznaczone do pochowania zwłok, szczątków w trumnie lub prochów w urnie

    • kolumbarium - miejsce naziemne posiadające nisze, przeznaczone do pochowania zwłok, szczątków lub prochów w urnie
     • Pamiętajmy, że grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20, a po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.
Nazwa firmy
Lokalizacja