Witaj w serwisie Tanatopraktor.pl. Nie posiadasz jeszcze konta? Załóż je!
  • Logowanie:

Regulamin

Regulamin Portalu Tanatopraktor.pl

§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego tanatopraktor.pl Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§ 2
Definicje

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;

Serwis - towarzyski serwis internetowy tanatopraktor.pl stanowiący platformę internetową, na którą składa się szeregu elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis tanatopraktor.pl

Manager podmiot odpowiedzialny za konta użytkowników serwisu tanatopraktor.pl

Użytkownik - osoba fizyczna, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto;

Osoba-osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Login, Nick - prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta;

Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik tanatopraktor.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie;

Profil - miejsce w Internecie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika;

Konto Użytkownika - miejsce w internecie zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy lub w niektórych przypadkach osoby korzystające z internetu, a nie będące Użytkownikami, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika;

Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat Profilu Użytkownika wystawione poprzez innego Użytkownika Serwisu;

Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu;

Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.

§ 3
Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z charakterem Serwisu.
2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies" Internet Explorer 6.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).
3. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne.
4. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.
5. Baza profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta.

§ 4
Zasady ogólne

1. Użytkownik ma możliwość :
a) zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta.
2. Użytkownikowi niedozwolone jest :
a) używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
b) obrażanie innych osób,
c) promowania innych stron internetowych,
d) umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
e) łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
f wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,
g) używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów nasz-chorzow.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).
3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
6. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu konto Użytkownika może zostać zablokowane na stałe.
8. Administrator tanatopraktor.pl może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

§ 5
Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami.
2. Przeglądanie zasobów Serwisu (Kont Użytkowników i inne) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
3. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika
4. Pełen zakres podstawowych usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla posiadaczy Konta w Serwisie, co nie dotyczy usług dodatkowych odpłatnych oddzielnie, które dostępne są dla każdego Użytkownika bez względu na status, po wniesieniu stosownych opłat.
5. Dla wszystkich Użytkowników o jednakowym statusie w Serwisie, zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu (zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości) może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.

§ 6
Uczestnictwo w Serwisie

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
2. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna bez względu na wiek, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
3. W celu założenia Konta oraz korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej aktywnej Skrzynki email.
4. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne.
5. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty.
6. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
f) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów,
g) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

8. Jedna osoba może mieć maksymalnie 1 Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.
9. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
10. Użytkownik może zawiesić Konto, co spowoduje czasowe dezaktywowanie Konta Użytkownika w Serwisie (Użytkownikom starającym się je wywołać ukaże się stosowna informacja, iż Użytkownik o danym Loginie zawiesił swoje Konto Użytkownika), Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania usług Serwisu związanych z jego przedmiotem (np. niedostępne będzie korzystanie z systemu poczty wewnętrznej), co nie dotyczy funkcjonalności samego Konta lub usług nie związanych bezpośrednio z nawiązywaniem lub wymianą informacji między Użytkownikami. Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług dodatkowych. Użytkownik może odwiesić Konto w każdym czasie, jednakże musi to nastąpić w okresie nie dłuższym niż po upływie 12 miesięcy od chwili zawieszenia Konta. Po 12-miesięcznym okresie zawieszenia Konta, które nie zostanie w tym czasie odwieszone, Konto takie zostanie automatycznie usunięte, bez możliwości jego przywrócenia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany emailem.
11. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
12. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.
13. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
14. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
15. Udostępniając zdjęcie/film itp. w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż:
a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
16. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
17. W przypadku umieszczenia zdjęcia na którym znajduje się więcej osób, Użytkownik powinien w odpowiedni sposób wskazać siebie na zdjęciu.
18. Administrator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie/film wstawione poprzez Użytkownika.
19. Konto może zostać usunięte lub zablokowane przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
c) Użytkownik nakłania innych Użytkowników do podawania przez nich w jakikolwiek sposób informacji o możliwościach bezpośredniego kontaktu z takim Użytkownikiem (np. poprzez Księge Gości, czy w korespondencji realizowanej za pośrednictwem Serwisu oraz przez zamieszczanie danych kontaktowych komuniaktorów internetowych takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nick Skype, nick Tlen, numer telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem);
d) Użytkownik informowuje w treściach publikowanych na Stronie Użytkownika lub w innych miejscach Serwisu dostępnych dla ogółu Użytkowników, o fakcie korzystania lub nie korzystania przez danego Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu, a także o przynależności do Klubu V.I.P;
e) Użytkownik rozpowszechnia treści pornograficzne;
f) Użytkownik uprawia działalność komercyjną, reklamową, promocyjną;
g) Użytkownik rozsyła spam i nie zamówioną informację handlową;
h) Użytkownik podejmuje jakiekolwiek działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
i) Użytkownik publikuje na łamach Serwisu treści naruszające polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
j) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
k) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
l) Użytkownik podejmuje działania, które destabilizują funkcjonowanie Serwisu;

§ 7
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. W zależności od konfiguracji sprzętu i oprogramowania Użytkownika pewne funkcje Serwisu mogą być niedostępne. Administrator nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonował nieprzerwanie oraz bez błędów. W szczególności, korzystanie z tej Strony może zostać przerwane o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu, lub dla poszerzenia jej zawartości i/lub prezentacji.
2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników( Komentarze itd.). Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć/filmów lub osobistego wizerunku tych Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
6. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
9. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
11. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

§ 8
Ograniczenie odpowiedzialności

Administrator nie może w żadnym wypadku być odpowiedzialnym za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, kiedy zachowanie Użytkownika przyczyniło się do zaistnienia uszkodzenia, na którym Użytkownik twierdzi, że ucierpiał. W szczególności, Administrator nie będzie odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody zaistniałe w przypadku niewłaściwego zastosowania się Użytkownika do warunków użytkowania Serwisu.

§ 9
Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika

§ 10
Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
Nazwa firmy
Lokalizacja