Cmentarz może być własnością kościoła przy którym działa lub własnością komunalną (właściwej miejscowo gminy). Cmentarze są nie tylko miejscem kultu i pamięci osób zmarłych, z prawnego punktu widzenia są specyficznym rodzajem nieruchomości. Szczegółowe uregulowania dotyczące zarządzania cmentarzem, prowadzenie ewidencji grobów zawiera "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów".

Rozporządzenie określa szczegółowo obowiązki administratorów lub zarządców cmentarzy, stanowi o sposobie prowadzenia ewidencji grobów i ksiąg cmentarnych. Rozporządzenie tworzy wewnętrzny system ewidencjonowania jakichkolwiek zmian w obrębie danego cmentarza. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie cmentarza musi prowadzić następujące rodzaje dokumentacji: księga wieczysta osób pochowanych na cmentarzu zawierająca kolejność rocznikową zgonów, księga grobów oraz alfabetyczny spis osób, które pochowane są na cmentarzu. Dokumentacja ta ma przede wszystkim charakter formalno prawny. Ważne jest także rozumienie pojęcia "miejsca pochowania". Ustala się je zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego cmentarza. Księgi grobów muszą być prowadzone w stosunku do wszystkich grobów jakie znajdują się na danym cmentarzu. Wpisu do księgi powinno się dokonać najpóźniej na 7 dni po dniu pochowania zmarłego. Numeracja prowadzona jest osobno w stosunku do każdego roku, co warunkuje chronologiczny porządek ksiąg. Co do zasady wpis do księgi cmentarnej powinien być dokonany pismem ręcznym, w sposób bardzo staranny, nie budzący jakikolwiek wątpliwości. Rozporządzenie dopuszcza także możliwość prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, rozporządzenie wskazuje jednak, że wykorzystywanie systemów informatycznych ma charakter pomocniczy.

Ewidencja grobów może być prowadzona przez osobę fizyczną lub osobę prawną, bardzo ważnym aspektem funkcjonowania ksiąg cmentarnych jest ich bezterminowość, co do zasady każda księga nie podlega przedawnieniu , rok jej spisania nie ma wpływu na jej ważność. Pomieszczenie, w którym przechowywane są księgi powinno być należycie zabezpieczone nie tylko przed działalnością nieuprawnionych, ale także przed działaniem siły wyższej wymagane są specjalne zabezpieczenia przeciwpożarowe ze względu na doniosłość ksiąg.
Na rynku powstało kilka oprogramowań, które usprawniają zarządzanie ewidencjami cmentarnymi, pozwalają w sprawny sposób prowadzić jakąkolwiek ewidencję związaną z administrowaniem cmentarza np. ewidencję grobów, ewidencję zmarłych, ewidencję właścicieli grobów, ewidencję osób upoważnionych do zarządzania grobem. Dzięki ewidencji cmentarzy zagwarantowany jest porządek i prawidłowe zarządzanie przestrzenne cmentarzami.
  • Dodał: admin
  • Data: 28/02/2012 19:53
  • Kategoria:
  • Komentarzy: 0
  • Czytań: 7425